‹ قبلی از مجموعه ی "پشت صحنه"

بعدی ›مژده سجادی - از مجموعه ی "پشت صحنه" - اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم - 90x80 سانتی متر - 1387