‹ قبلی از مجموعه ی "پشت صحنه"

بعدیمژده سجادی - از مجموعه ی "پشت صحنه" - اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم - 30x120 سانتی متر - 1387