نمایشگاه هاگره؛ نمایش گروهی نقاشی
12 Sep 2014 - 21 Sep 2014