نمایشگاه هانمایش گروهی نقاشی
20 Jun 2014 - 21 Jul 2014