نمایشگاه هانمایش گروهی نقاشی و عکس
05 Jul 2013 - 05 Aug 2013