نمایشگاه ها پندار نبی پور
28 Oct 2011 - 05 Nov 2011

ضرب المثل ها بخشی مهم و بسیار کاربردی از زبان فارسی هستند. زبان مردمانی که همواره سعی در استفاده از استعاره در رفتار و گفتار خود دارند. جابجایی عناصر در ضرب‌المثل‌ها در برداشت اول می‌تواند نمودی تصویرسازانه در ذهن ایجاد کند که این امر دستمایه‌ی مجموعه‌ی من با عنوان ضرب‌المثل‌های آبدار است. این مجموعه که متشکل از چند چیدمان و اثر تعاملی و ساده است، سعی در استفاده ازخاصیت تصویرسازانه‌ی ضرب‌المثل‌ها برای بیان مسائلی دارد که متشکل از سوالات و دغدغه‌های این روزهای مردم ایران است. دلیل استفاده از عنوان تکمیلی آبدار این است که این آثار اکثرا به نوعی با آب در تعامل‌اند، ضمن این‌که سخن این آثار مانند خاصیت اصلی ضرب‌المثل استعاره دار و کمی نیش‌دار است.