نمایشگاه ها مهدی احمدی و مانی غلامی
06 Jan 2012 - 16 Jan 2012

مهدی احمدی و مانی غلامی هنرمندانی هم دوره و دوستانی نزدیک به هم هستند. آنچه مرا به نمایش آثار این دو هنرمند در کنارهم ترغیب کرد اشتراک در سوژه و یا نوع ساخت و ساز نبوده بلکه تضاد آثارشان موجب شده است. این تضاد گاه باعث تقویت نشانه ها و لحن اجرایی هنرمند می شود. همچون گرینبرگ من هم براین باور و عقیده ام که  مسئله این نیست که در اثر هنری چه هست و چه چیزی را می خواهد بگوید ،  بیننده ی تیز بین به دنبال سطح بی غل و غش اثر هنری و نحوه ی مواجه ی اثر با مقوله ی نقاش برای نقاش است.

مهران راد