نمایشگاه هاپگاه لاری
07 Oct 2011 - 17 Oct 2011

تجربه ی زیسته

سروکار تجربه با گذشته است. از گذشته فقط احساسی که تجربه اش در ما به جای گذاشته با ماست، احساسی که منحصر به فرد است. شاید تجربه کردن عشق و ازدواج میان بسیاری مشترک باشد، اما تجربه ی هر یک  احساسی یگانه نیز در فرد برانگیخته اند. انگیزه ی من از خلق این آثار نشان دادن احساسات نوستالژیکی ست که تجربه ها در ما به جا گذاشته اند