نمایشگاه هانمایشگاه کاریکاتور چهره
19 Aug 2011 - 28 Aug 2011