نمایشگاه ها نیما عابدینی
17 Jun 2011 - 26 Jun 2011

اینها انسانهایی نیستند
تمام اینها یک انسان است
اینها بدنهایی نیستند
تمام اینها یک بدن است
اینها صورتهایی نیستند
تمام اینها یک صورت است
اینها بغضهایی نیستند.تمام اینها بغض یک تن و یک صورت است
تمام اینها تنهایی است.تمام اینها "من" است
تمام این از یاد رفته های آویخته بر دیوار از آن "او" که می خواست شعرهایش را تقدیم "من" کند
چهره ام را بر بوم سپیدش بکشد
"او" که "من" را گم کرد
او که خانه اش عطر عود می دهد
از آن ماده گرگ جنگل سرخ که تکه گوشت تپنده ای را به دندان گرفته و آرام می گذرد
هرگز فرزندی نداشته ام
و از آن دخترکی که مرا پدر خواند
چگونه فراموش کنم این رنجها را؟