نمایشگاه هامصطفی چوب تراش زاده
02 Jul 2010 - 13 Jul 2010

آدم های نقاشی های مصطفی چوبتراش زاده انسان های چندمنظوره اند. ساخته شده اند برای جنگیدن، خوردن و ژست گرفتن. بعضی هاشان از زیاده روی چنگال به سر شده اند یا سینی بمب به دست دارند .
آثار چوبتراش مخلوطی از تصویر سازی و نقاشی اکسپرسیو و ظرفیت های هنر عامیانه با چاشنی سوررئالیستی شوخ طبعانه و طناز به نظر می رسند. مانند مجسمه های خوان میرو سرشار از رنگ و چندرگه اند و زیر بار جدیت از پیش تعیین شده ای نمی روند . و در عین حال نوشته ها و اشارات اشیاء در آثار او ابژه هایی از زندگی روز مره را برجسته و نمایان می کنند یا گاه آنان را وارونه جلوه می دهند .
طنز آثار چوبتراش با آدم هایی عروسک مانند و عجیب الخلقه وضعیت پیچیده ی ما و زمانه ی ما را بیشتر نمایان می کند، تلخی خنده دار گروتسک سرزنده و غیر سرراست.
او با نقاشی هایش برای نابسامانی ها جشن می گیرد و به ناهنجاری ها پوزخند می زند. چوبتراش تن های تبهکار و تن های قدرت طلب را به تلخک هایی بدل می کند تا روبه رویمان و در میان افکارمان بازی کنند.
بهنام کامرانی
بهار 1389