نمایشگاه هاسیمین اکرامی
12 Nov 2010 - 13 Nov 2010

 یک بازی، صورتی از موضوع همیشه جذاب شطرنج. سه مهره‌ای که برای حریف مانده است و بیننده تنها مهره باقی است. هیچ حرکتی ممکن نیست. نتیجه معلوم است و محتوم. کیش و مات.
ظرافت مفهوم، وقتی شکل با تمام ساختار فرمال و زیبایی شناسانه‌اش در مواجهه با بیننده تبدیل به مفهومی عمیق و ناگزیر می‌شود. این مجسمه‌ها به سادگی وادارمان می‌کنند در هر حرکتی با آنها به همان نتیجه‌ی معلوم و محتوم برسیم. آنجا که عمق اندیشه در ساختاری صوری به هنر تبدیل می‌شود و ما را وا می‌دارد تا باورش کنیم.
سیاه و سفید، شب و روز، که از مفهوم نیک و بد تهی است و هیچ نیست جز شکل. در جدالی در اندیشه. مفهومی که از عمق افسانه و تاریخ می‌آید.