نمایشگاه هامحمد حسن نیکبخت
16 Jul 2010 - 30 Jul 2010

یک عاشقانه ی نا آرام !  دوران ما، دوران اتفاقات شگفت و متنـاقض است. این تنـاقض در کشورهـایی چـون ما به شکل مکـان ها، آدم ها و همه ی چیزهای متضاد به تمامی رخ می نماید. گذشته و حـال، درون و برون و…  محمدحسن نیکبخت در یک فضای آرام و دلپـذیر، عنـاصری عجیب و متنـاقض و در عین حال ساده را نشـانمـان می دهد. عناصری به شدت تأویـل پذیر؛ قـارچ ها و نقطـه هایی از خط بریـل (خط نابینایان) و فضایی که با نوسانات حساس سایه روشن، بی کرانه می نماینـد. خطوط بریل هم چیزهـایی را می گوینـد، هم برجستگی ها و نقـاطی هستند  مـانند علائـم باستانی یا نقوش پانچ کامپیوتر. قـارچ ها نیز گیـاهانی وابستـه اند و به شکل انفجارهای اتمی به چشم می آیند. رابطه ی این دو را می توان با تفسیرهای ساده یا روشنفکرانه پر کرد، اما سادگی و حالت خلسه وار آثار بیش از این تفسیرها در ذهن بیننده ماندگار می شود. نیکبخت در آرامش به تناقضات پاسـخ داده یا از آنها استقبال نموده است. شاید هم تنها سوال می کند، سوالی آرام و دلپذیر اما سرشار از فاجعه!

بهنام کامرانی